OIT6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

O06-09 พรบ ระเบียบข้าราชการครูฯ 2547.PDF