OIT28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการวางแผนอัตรากำลัง

O28 ผลการวางแผนอัตรากำลัง.pdf

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาครู

O28 ผลการพัฒนาครู.pdf

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

O28 สรรหาบรรจุแต่งตั้ง.docx.pdf

การวิเคราะห์การบริหารทรัยากรบุคคล

O28 วิเคราะห์ปัญหา.pdf

รายงานผลการสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

O28_1สรุปความต้องการพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2564.pdf

รายงานผลการดำเนินโครงการ

O28_2สรุปโครงการ PA.pdf