OIT6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

O06-08 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2562.PDF