OIT40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

O40-คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม.pdf
O40-โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต.pdf
O40-โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 2566.pdf
O40-หนังสือเขต.pdf
O40-ประกาศ Do Dont ของสำนักงานเขตแจ้งโรงเรียน จริยธรรมควรทำไม่ควรทำ.pdf