OIT6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

O06-11 พรบ ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 3) 2553.PDF