OIT6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

O06-12 พรบ ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 4) 2562.PDF