OIT1

โครงสร้าง

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนหนองไผ่

O01โครงสร้างการบริหารโรงเรียนหนองไผ่.pdf
O01-_1โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ.pdf
O1-_2โครงสร้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป.pdf
O1-_3 โครงสร้างงบประมาณ.pdf
O1-_4 อำนวยการ.pdf
O1-_5 โครงสร้างบุคคล.pdf