OIT26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1 รายงานO26.pdf
2 งานอัตรากำลังO26.65.pdf
3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนหนองไผ่.pdf
4 ประกาศจ้างครูอังกฤษ.pdf
5 รับสมัครเจ้าหน้าที่.pdf
6 สัญญาจ้าง.pdf