OIT43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43.pdf
O43(11).pdf
O43(1) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียน.pdf
O43(2) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียน.pdf

แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน