OIT15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติงานทะเบียน.pdf
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 65.pdf
สถิติการใช้รถ ปี 65.pdf
สถิติการใช้อาคาร 65.pdf
สถิติการลา 65.pdf