OIT27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

OIT27 หลักเกณฑ์การสรรหา 1.pdf

แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง

OIT27 หลักเกณฑ์การสรรหา 2.pdf

พ.ร.บ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

OIT27 หลักเกณฑ์การสรรหา 3.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ

OIT27 หลักเกณฑ์การสรรหา 4.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูฯ

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

OIT27 พัฒนาบุคลากร 1.pdf

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มครูผู้ช่วย

OIT27 พัฒนาบุคลากร 2.pdf

หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

OIT27 พัฒนาบุคลากร 3.pdf

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

OIT27 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.pdf

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือน


OIT27 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.pdf

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน


OIT27 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.pdf

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ


OIT27 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.pdf

การเลื่อนขั้นเงินเดือน


หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

OIT27 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ 1.pdf

กำหนดอัตราเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง

OIT27 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ 2.pdf

แนวทางในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

OIT27 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ 3.pdf

ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

OIT27 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ 4.pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ

OIT27 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ 5.pdf

หลักเกณฑ์การขอมีเลื่อนวิทยฐานะ (แก้ไขเพิ่มเติม)

OIT27 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ 6.pdf

หลักเกณฑ์การขอมีเลื่อนวิทยฐานะ