OIT27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

O27_4หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร.pdf
O27_7หลักเกณฑ์เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข.pdf

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

O27_2ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้าง.pdf
O27_3ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้าง.pdf

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

O27_1แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคร.pdf
O27_8หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครู.pdf

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O27_6หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและาการสร้างขวั.pdf
O27_5หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู.pdf