OIT6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

O06-10 พรบ ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 2) 2551.PDF