OIT6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

O06-07 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)-2553.pdf