OIT6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

O06-06 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546.pdf