OIT6 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.pdf

พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน.pdf

ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือ เลิก.pdf