การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 'ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า 'การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

     แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

   โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน

OIT1 โครงสร้าง

OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร

OIT3 อำนาจหน้าที่

OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

OIT10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

OIT11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

OIT12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

OIT15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

OIT16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

OIT17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

OIT19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

OIT20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

OIT21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

OIT22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

OIT30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

OIT31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

OIT32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

OIT33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

OIT34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

OIT35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

OIT36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

OIT37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

OIT39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


OIT40 การขับเคลื่อนจริยธรรม


OIT41 การขับเคลื่อนจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 


OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน